OMFOGNING


Omfogningar utgör en stor del av E.R.C:s kärnverksamhet. Omfogning syftar till att ta till vara fastighetens karaktäristiska fasaddetaljer samt att påbörja en ny långvarig renoveringsfri cykel.


Fogar kan bestå av kalkbruk (Kkh-bruk) eller kalkcementbruk (KC).


Rätt val av brukssort är avgörande för bästa tekniska och estetisk kvalitet och därmed även för fogens livslängd.


Större differenser i murverkets hållfasthet kan leda till sprickbildningar. Olika brukstyper, A,B,C,D samt kalkbruk, har olika kulörer. Då fogen utgör 20% av fasadens yta är det viktigt att använda ett bruk som passar fasadens estetik.


Arbetsmoment vid omfogning:


Fogarna kratsas (rivs), 25/30 mm fogtjockleken.

Kratsgrus och damm sköljs av för att få rena anläggsytor.

Tegelfasaden förvattnas innan fogning.

Traditionella och moderna metoder.

Klassisk murartvätt för att tvätta bort kratsdamm, bruksspill och viss nersmutsning.